MICHIKO KOSHINO
Fashion Brand, London, UK

Photo: Yu-kuang